نکات بدیع(؟) یا یک همچین چیزهایی...

خشم  چیه؟ چه موقعهایی عصبانی میشیم؟

وقتی چیزی اونطوری که انتظار داشتیم پیش نمیره؟

وقتی  در حق کسی مخصوصا خودمون بی عدالتی شده؟

وقتی توی انجام کاری موفق نمیشیم؟

من خودم بیشترزمانی عصبانی میشم که  فکر میکنم در  حقم بی عدالتی شده و مظلوم واقع شدم .

خشم گاهی متوجه خودمونه و گاهی دیگران. واقعا چرا گاهی با اینکه  میدونیم واقعا تقصیری نداریم خودمون رو سرزنش میکنیم؟

چرا بجای اینکه بگذاریم خشممون بصورت طبیعی بروز کنه ، ذیگران رو بظاهر  مبیخشیم و خودمون رو با این خشم  تخلیه نشده هدف قرار میدیم ؟

بیاین تمرین کنیم از دست دیگران عصبانی بشیم نه خودمون. نمیگم عصبانی بمونیم  ولی اجازه بدیم که تا وقتی عصبانی هستیم عصبانی بمونیم. خشم بیرونی انرژی میاره و خشمی که متوج خودمونه در درازمدت افسردگی.

/ 1 نظر / 30 بازدید
Atoosa

ترانه جون من امروز اونقدر خشمگین هستم که حد نداره. بیشتر از دست خودم فکر کنم. به پیشونیم چسب زدم که اخم نکنم. اما درونم غلغله است.