پرواز

فردا ساعت 4 پرواز به مقصد فرودگاه دالاس واشنگتن دی سی.
دوستم موهاشو بلوند کرده. بهش گفتم که تغییر چیز خوبیه ولی بهتره
 موهاتو 2-3 درجه پررنگ تر کی. کار بدی کردم ؟

/ 5 نظر / 5 بازدید
بانوی تابستان

راستش من اگه جای تو بودم اين کارو نمی کردم ... چون می دونم که الزاماْ نبايد سليقه ی من با بقيه يکی باشه مگر اينکه مطمین بشم طرفم خودش از اعمال سلیقه ای که بکار برده مطمین نیست و واقعاْ دلش می خواد نظرم رو بدونه ... مثل وقتی می بينم دوست لباس نويی گرفته که خيلی ازش خوشش می ياد حتی اگه بنظر من زشت ترين لباس دنيا باشه امکان نداره نظرم رو بگم و البته اينم می دونم که نمی تونم هم تمجديد و تحسين کنم ... اينجور مواقع با يه لبخند می گم مبارکت باشه عزيزم بهت می ياد ....

بانوی تابستان

اما در مورد نظرت ... اتفاقاْ خانمی من خيلی وقتها از خودم می نويسم از حسم از نوع نگاهم اما شايد تو قالب واژه هايی که بيشتر برای خودم معنا دارن تا ديگران ... مثلا شايد يکی مثل تو که من رو نمی شناسه صرفاْ يه شعر ببينه يه نثری که به قول تو با کلی از واژه های زيبا بزک شده اما وازه به واژه ی چيزهايی که تو بلاگم حک می شه برای من دنيايی از معنا و مفهوم و خاطره رو در برداره ....

بانوی تابستان

و از اينکه تا اين حد صميمانه نظرت رو گفتی ممنونم ... چشم سعی می کنم بيشتر برونگرا باشم تا درونگرا ... اگر چه اعتراف می کنم مدتيه که کمتر دلم می خواد با خودم و افکارم خلوت کنم و کمتر تمایل به بیانشون بطور صریح و بی پرده دارم .... راستی برات آرزوی سفری بی خطر می کنم و خاطری آسوده :)